Pasitinkame naujus mokslo metus. Kokie jie bus Pamaryje?

Naujais 2023-2024 mokslo metais Šilutės rajono ugdymo įstaigose mokysis 6133 vaikai. 1-12 klases lankys 4514 mokinių, pirmokų – 405. Priešmokyklinukų susirinks 364, o į darželius patrauks net 1 253 ikimokyklinukai.

Planuojama, kad mūsų vaikus šiemet ugdys 648 pedagogai – 493 bendrojo ugdymo įstaigose, 155 ikimokyklinėse įstaigose.

2023-2024 mokslo metais bus nemažai pokyčių

Nuo rugsėjo 1 d. mokyklos pradės dirbti pagal atnaujintas ugdymo programas. Jos bus įgyvendinamos nelyginėse 1, 3, 5, 7, 9 ir 11 klasėse. Pagal atnaujintas chemijos ir fizikos programas mokysis ir aštuntokai.

Keičiasi ir bendrieji ugdymo planai. Pradinėse klasėse naujovės susijusios su pasaulio pažinimu ir matematika. Pasaulio pažinimo dalykas išskiriamas į dvi dalis:  visuomeninio ugdymo ir gamtos mokslų. Daugėja matematikos pamokų – nuo kitų mokslo metų trečiokams prisidės 1 matematikos pamoka. Dabar visi 2-4 klasių mokiniai turės po 5 matematikos pamokas per savaitę.

Gyvenimo įgūdžių pamokos

Žmogaus saugos pamokas keičia gyvenimo įgūdžių pamokos. Ši programa pradedama įgyvendinti nelyginėse klasėse nuo šio rugsėjo 1 d. 1 ir 3 klasėse dalykas integruojamas į kitus dalykus arba skiriama atskira pamoka iš mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti valandų. 5 ir 7 klasėse skiriama 1 savaitinė pamoka, 9 klasėje – 1 pamoka kas 2 savaites, įgyvendinant prioritetines programos temas. Gyvenimo įgūdžių programos turinys platesnis. Jis apima tokias svarbias temas: socialinis ir emocinis ugdymas, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, patyčių ir smurto prevencija, savižudybių prevencija, žmogaus sauga ir elgesys kilus ekstremalioms situacijoms. Taip pat pirmoji pagalba, sveikatos ir lytiškumo ugdymas.

Naujovė laukia ir pradedančių mokytis pagal vidurinio ugdymo programą: privalomas tampa matematikos modulis „Planimetrija“ (nepriklausomai nuo mokytis pasirinkto dalyko programos kurso). Pasirinkusiems mokytis informatiką bus privalomas modulis „Duomenų tyrybos, programavimo ir saugaus elgesio pradmenys“. Privaloma tampa ir socialinė-pilietinė veikla – per dvejus metus ne mažiau 70 val.

Sunkumų patiriantiems mokiniams

2023-2024 mokslo metais numatyta daugiau papildomų konsultacijų mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams. Nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose ar pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimuose dalyvavusiam mokiniui ir nepasiekusiam patenkinamo lygio, bus teikiama tikslinga 20 konsultacinių pamokų trukmės mokymosi pagalba. 

Gimnazijų trečiokams

Įpras­tai 4, 8, II ir IV gim­na­zi­jos kla­sė­se bus vyk­do­mi išo­ri­niai mo­ki­nių pa­sie­ki­mų pa­tik­ri­ni­mai. Ypatingi po­ky­čiai lau­kia gimnazijų tre­čio­kų. Nu­ma­to­ma, kad nuo šių me­tų kei­sis eg­za­mi­nų or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ka.

Pa­kei­tus tvar­ką, nu­ma­to­ma, kad tre­čio­je gim­na­zi­jos kla­sė­je mo­ki­niai lai­kys tar­pi­nius da­ly­kų pa­tik­ri­ni­mus, ku­rių įver­ti­ni­mas bus įskai­čiuo­ja­mas į bran­dos eg­za­mi­no ba­lą. Ne­lai­kius tar­pi­nio pa­tik­ri­ni­mo, ne­bus ga­li­ma lai­ky­ti VB eg­za­mi­no. Šie­me­ti­niai tre­čio­kai ne­be­tu­rės ga­li­my­bės rink­tis mo­kyk­li­nių lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros, me­nų, tech­no­lo­gi­jų mo­kyk­li­nių bran­dos eg­za­mi­nų – vi­si eg­za­mi­nai bus vals­ty­bi­niai.

Lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros bei ma­te­ma­ti­kos vals­ty­bi­niai eg­za­mi­nai bus or­ga­ni­zuo­ja­mi dviem ly­giais (A ir B) pa­gal mo­ki­nio pa­si­rink­tą mo­ky­tis da­ly­ko bend­rą­jį ar iš­plės­ti­nį kur­są.

Apie egzaminus

Mo­ki­niai tu­rės didesnę galimybę rinktis eg­za­mi­nų – bus or­ga­ni­zuo­ja­mi nau­ji in­ži­ne­ri­nių tech­no­lo­gi­jų, fi­lo­so­fi­jos, ekono­mi­kos ir vers­lu­mo vals­ty­bi­niai bran­dos eg­za­mi­nai. Kad gau­tų bran­dos ates­ta­tą, šie­me­ti­niai tre­čio­kai pri­va­lės iš­lai­ky­ti lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros (A ar­ba B) vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną ir dar bent vie­ną vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną. Be lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros (A ar­ba B) bran­dos eg­za­mi­no, ga­lės lai­ky­ti ne dau­giau kaip še­šių da­ly­kų bran­dos eg­za­mi­nus. Ga­lės at­lik­ti bran­dos dar­bą, ku­ris nė­ra pri­ly­gi­na­mas bran­dos eg­za­mi­nui.

Pagal Šilutės r. sav. Švietimo ir kultūros sk. inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Suskaičiuokite teisingai (apsauga nuo robotų): *

Rekomenduojami video

Visi naujausi straipsniai

Seimas uždraudė neatlygintinai dalyti vienkartinius indus

Seimas priėmė Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo, Aplinkos apsaugos įstatymų ir Administracinių nusižengimų kodekso pataisas, kuriomis nuo 2025 m. gegužės 1 d. sutarta uždrausti viešojo maitinimo vietose neatlygintinai dalyti maisto ir gėrimų vienkartinius plastikinius gaminius, pvz., vienkartinius bokalus, lėkštes, kavos puodelius ir kt. Tokiu būdu siekiama skatinti vartotojų ekologinį sąmoningumą ir atsakomybę, mažinti vienkartinių pakuočių naudojimą. Pagal priimtus pakeitimus viešojo maitinimo vietose kaip alternatyva vienkartiniams indams turės būti pateikiamos daugkartinės pakuotės arba vienkartinės pakuotės, kurių sudėtyje nėra plastiko, arba stalo

Gardamo kaimo bendruomenė prašo savivaldybės 1000 eurų

Šilutės r. savivaldybės taryba kitą savaitę, be kitų klausimų, posėdyje  svarstys, ar iš savivaldybės biudžeto sušelpti Gardamo kaimo bendruomenę „Tenenys“. Pinigų prašo vaikų žaidimo aikštelei įrengti. Savivaldybės tarybai adresuotas Gardamo kaimo bendruomenės „Tenenys“ prašymas prisidėti prie įgyvendinamo projekto „Viešoji erdvė bendruomenės poreikiams“ skiriant 1000 eurų iš savivaldybės biudžeto. Bendruomenė paraišką teikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pagal Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Projekto vertė – 6500 Eur. Projektas turi būti įgyvendintas iki šių metų spalio 31

Savaitgalį žada iki +29 °C  

Hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad artėjantis savaitgalis bus karštas. Vėsiau tik pajūryje.  Liepos 20 d., šeštadienį, vietomis, didesnė tikimybė šiaurinėje šalies pusėje, trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, 5-10 m/s. Temperatūra naktį bus 10-15, kai kur – 16-18, dieną – 23-28 °C. Liepos 21 d., sekmadienį, kai kur trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų, 4-9 m/s. Temperatūra naktį bus 12-17, dieną – 24-29 °C. Vandens temperatūra upėse siekia 17-25, ežeruose – 22-26, Kuršių mariose – 21-23, Baltijos jūroje – 21

Kelių remontų sezonas pačiame įkarštyje. Ką reikia žinoti vairuotojams?

Ilgai lauktas vasaros sezonas atnešė ne tik šiltus orus atostogaujantiems, bet ir kelia vairuotojams nepatogumų dėl vykdomų kelio remonto darbų. Kelininkai skuba taisyti pagrindines miestų transporto arterijas ir svarbiausius šalies kelius. Remontuojamose atkarpose pasikeičia įprasta eismo tvarka − susiaurėja važiuojamoji dalis, sumažėja leistinas greitis. Neretai įrengiami šviesoforai ir kelio atitvarai, kurie apsunkina vairavimą, todėl vairuotojai turi būti itin dėmesingi. Keliai remontuojami vasarą „Vasaros metu kelių apkrova natūraliai išauga, ypač tuose keliuose, kurie veda į pajūrį, ežeringus regionus, kurortinius miestus. Oficialūs

Taip pat skaitykite