Pasitinkame naujus mokslo metus. Kokie jie bus Pamaryje?

Naujais 2023-2024 mokslo metais Šilutės rajono ugdymo įstaigose mokysis 6133 vaikai. 1-12 klases lankys 4514 mokinių, pirmokų – 405. Priešmokyklinukų susirinks 364, o į darželius patrauks net 1 253 ikimokyklinukai.

Planuojama, kad mūsų vaikus šiemet ugdys 648 pedagogai – 493 bendrojo ugdymo įstaigose, 155 ikimokyklinėse įstaigose.

2023-2024 mokslo metais bus nemažai pokyčių

Nuo rugsėjo 1 d. mokyklos pradės dirbti pagal atnaujintas ugdymo programas. Jos bus įgyvendinamos nelyginėse 1, 3, 5, 7, 9 ir 11 klasėse. Pagal atnaujintas chemijos ir fizikos programas mokysis ir aštuntokai.

Keičiasi ir bendrieji ugdymo planai. Pradinėse klasėse naujovės susijusios su pasaulio pažinimu ir matematika. Pasaulio pažinimo dalykas išskiriamas į dvi dalis:  visuomeninio ugdymo ir gamtos mokslų. Daugėja matematikos pamokų – nuo kitų mokslo metų trečiokams prisidės 1 matematikos pamoka. Dabar visi 2-4 klasių mokiniai turės po 5 matematikos pamokas per savaitę.

Gyvenimo įgūdžių pamokos

Žmogaus saugos pamokas keičia gyvenimo įgūdžių pamokos. Ši programa pradedama įgyvendinti nelyginėse klasėse nuo šio rugsėjo 1 d. 1 ir 3 klasėse dalykas integruojamas į kitus dalykus arba skiriama atskira pamoka iš mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti valandų. 5 ir 7 klasėse skiriama 1 savaitinė pamoka, 9 klasėje – 1 pamoka kas 2 savaites, įgyvendinant prioritetines programos temas. Gyvenimo įgūdžių programos turinys platesnis. Jis apima tokias svarbias temas: socialinis ir emocinis ugdymas, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, patyčių ir smurto prevencija, savižudybių prevencija, žmogaus sauga ir elgesys kilus ekstremalioms situacijoms. Taip pat pirmoji pagalba, sveikatos ir lytiškumo ugdymas.

Naujovė laukia ir pradedančių mokytis pagal vidurinio ugdymo programą: privalomas tampa matematikos modulis „Planimetrija“ (nepriklausomai nuo mokytis pasirinkto dalyko programos kurso). Pasirinkusiems mokytis informatiką bus privalomas modulis „Duomenų tyrybos, programavimo ir saugaus elgesio pradmenys“. Privaloma tampa ir socialinė-pilietinė veikla – per dvejus metus ne mažiau 70 val.

Sunkumų patiriantiems mokiniams

2023-2024 mokslo metais numatyta daugiau papildomų konsultacijų mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams. Nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose ar pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimuose dalyvavusiam mokiniui ir nepasiekusiam patenkinamo lygio, bus teikiama tikslinga 20 konsultacinių pamokų trukmės mokymosi pagalba. 

Gimnazijų trečiokams

Įpras­tai 4, 8, II ir IV gim­na­zi­jos kla­sė­se bus vyk­do­mi išo­ri­niai mo­ki­nių pa­sie­ki­mų pa­tik­ri­ni­mai. Ypatingi po­ky­čiai lau­kia gimnazijų tre­čio­kų. Nu­ma­to­ma, kad nuo šių me­tų kei­sis eg­za­mi­nų or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ka.

Pa­kei­tus tvar­ką, nu­ma­to­ma, kad tre­čio­je gim­na­zi­jos kla­sė­je mo­ki­niai lai­kys tar­pi­nius da­ly­kų pa­tik­ri­ni­mus, ku­rių įver­ti­ni­mas bus įskai­čiuo­ja­mas į bran­dos eg­za­mi­no ba­lą. Ne­lai­kius tar­pi­nio pa­tik­ri­ni­mo, ne­bus ga­li­ma lai­ky­ti VB eg­za­mi­no. Šie­me­ti­niai tre­čio­kai ne­be­tu­rės ga­li­my­bės rink­tis mo­kyk­li­nių lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros, me­nų, tech­no­lo­gi­jų mo­kyk­li­nių bran­dos eg­za­mi­nų – vi­si eg­za­mi­nai bus vals­ty­bi­niai.

Lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros bei ma­te­ma­ti­kos vals­ty­bi­niai eg­za­mi­nai bus or­ga­ni­zuo­ja­mi dviem ly­giais (A ir B) pa­gal mo­ki­nio pa­si­rink­tą mo­ky­tis da­ly­ko bend­rą­jį ar iš­plės­ti­nį kur­są.

Apie egzaminus

Mo­ki­niai tu­rės didesnę galimybę rinktis eg­za­mi­nų – bus or­ga­ni­zuo­ja­mi nau­ji in­ži­ne­ri­nių tech­no­lo­gi­jų, fi­lo­so­fi­jos, ekono­mi­kos ir vers­lu­mo vals­ty­bi­niai bran­dos eg­za­mi­nai. Kad gau­tų bran­dos ates­ta­tą, šie­me­ti­niai tre­čio­kai pri­va­lės iš­lai­ky­ti lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros (A ar­ba B) vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną ir dar bent vie­ną vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną. Be lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros (A ar­ba B) bran­dos eg­za­mi­no, ga­lės lai­ky­ti ne dau­giau kaip še­šių da­ly­kų bran­dos eg­za­mi­nus. Ga­lės at­lik­ti bran­dos dar­bą, ku­ris nė­ra pri­ly­gi­na­mas bran­dos eg­za­mi­nui.

Pagal Šilutės r. sav. Švietimo ir kultūros sk. inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Suskaičiuokite teisingai (apsauga nuo robotų): *

Rekomenduojami video

Visi naujausi straipsniai

Informacija mokinių tėvams: kaip patvirtinti apsilankymą pas gydytoją

Prasidėjus naujiems mokslo metams, gydymo įstaigos pastebi, kad mokinių tėvai vėl kreipiasi į gydytojus dėl pažymų praleistoms pamokoms pateisinti. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena, kad tokios pažymos nebeišduodamos nuo 2019 m., o patvirtinimą, kad lankėsi pas gydytoją, pacientai gali rasti savo E. sveikatos paskyroje. Sveikatos apsaugos  ministro patarėjas Tomas Bagdonas sako, kad nuo rugsėjo 1 d. pristačius naująją praleistų pamokų pateisinimo tvarką, tėvai, o kartais ir švietimo įstaigų administracijos, pradėjo kreiptis į gydytojus pažymų praleistoms pamokoms pateisinti. Gydytojai pažymų neišduoda

Policija praneša apie įvykius Šilutės rajone

Tauragės apskrities VPK praneša apie įvykius Šilutės rajone. Jie tiriami. Rugsėjo 21 d. pavakare Pypliškės k., Gardamo sen., darbo metu dirbant prie elektros laidų,susižalojo vyras, gim. 1996 m. Vyras buvo pristatytas į gydymo įstaigą. Policija tiria įvykį Katyčiuose, kai birželio 10 d. nenustatyti vyriškiai išžagino moterį, gim. 1998 m. Rugsėjo 22 d. pavakare  Grygališkės k., Žemaičių Naumiesčio sen., automobilį „Audi A6“ vairavo neblaivus (2,38 prom.) vyras, gim. 1961 m. Rugsėjo 22 d. vėlų vakarą  Cintjoniškių g., Šilutėje, automobilį „Mercedes-Benz“ vairavo

Nuo spalio mėnesio lankytojų centrai dirbs ir šeštadieniais

Kadangi baigiasi vasaros turizmo sezonas, saugomų teritorijų lankytojų centrai dirbs trumpiau. Šis savaitgalis – paskutinis, kai galima aplankyti nacionalinių, regioninių parkų bei rezervatų lankytojų centrus ir šeštadienį, ir sekmadienį. Tačiau gera žinia yra ta, kad iki šių metų pabaigos lankytojų centrai dirbs ir šeštadieniais nuo 10 iki 15 valandos. Prieš vasaros sezoną Aplinkos ministerija buvo skyrusi papildomą finansavimą, kad būtų galimybė vasarą užsukti į saugomų teritorijų lankytojų centrus savaitgaliais. Tai pasiteisino, nes lankytojų skaičius išaugo. Atvykusiam į nacionalinį ar regioninį

Renginių ciklo „Vėtrungių kelias: vėjas, krantas ir vanduo“ finalas Mažosios Lietuvos sostinėje – Šilutėje

Vėjas – stiprybė, vanduo – gyvybė, krantas – namai. Visa tai – Mažoji Lietuva. Nuo liepos mėnesio šią žinią per Mažąją Lietuvą nešė nacionalinis kultūros kelias „Vėtrungių kelias“, rengdamas Lietuvos kultūros ministerijos finansuojamą renginių ciklą „Vėtrungių kelias: vėjas, krantas ir vanduo“. Šį rudenį, rugsėjo 27 d., maloniai kviečiame į renginių ciklo baigiamąjį renginį Mažosios Lietuvos sostinėje – Šilutėje. Nacionalinis kultūros kelias „Vėtrungių kelias“ rugsėjo 27 d. nuo 17:30 val. kviečia į Šilutės kultūros ir pramogų centrą paskanauti tradicinio lietuvininkų gėrimo

Taip pat skaitykite