Apie mus

Laikraštis leidžiamas nuo 1946-09-29, „Pamario“ pavadinimu – nuo 1988-08-06.
Leidžia UAB LITERA, įm. kodas 177085295.
Nuo 2018 m. išeina penktadieniais, apimtis 12-16 p., spalvotas.
Kreiptis tel. 8 686 31 021.
Spausdina UAB Vakarų spaustuvė, Kretinga.