Apie mus

Laikraštis leidžiamas nuo 1946-09-29, „Pamario“ pavadinimu – nuo 1988-08-06.

Leidžia UAB LITERA, įm. kodas 177085295.

Išeina antradieniais ir penktadieniais, 3-4 sp. lankai.

Tiražas: antradieniais – 3001 egz.; penktadieniais – 3003 egz.

Spausdina UAB Vakarų spaustuvė, Kretinga.