Nuo liepos – pokyčiai klientams

Liepos 1 d. įsigaliojo Užimtumo įstatymo pakeitimai, kurie palies bene visas klientų grupes. Supažindiname su svarbiausiais iš jų.

Darbo ieškantiems asmenims

Bedarbio statusas nebus naikinamas tais atvejais, kai bedarbis pats praneš bent vienai iš Užimtumo įstatyme nurodytų institucijų apie savo nelegalaus darbo faktą ir bendradarbiaus su šiomis institucijomis iki jos priims nutarimą. Ši sąlyga galios ir gavus informaciją apie tai, kad bedarbis teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus, pažeisdamas Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatyme nustatytus reikalavimus. Jei tyrimo eigoje žmogus persigalvos ar nutrauks bendradarbiavimą, jo statusas bus naikinamas be teisės į bedarbio statusą 6 mėn.

Keičiasi papildomai darbo rinkoje remiamų asmenų grupės. Papildomo rėmimo požymių sąrašas sutrumpėja nuo 18 iki 13. Ilgalaikiai bedarbiai darbo rinkoje papildomai remiamais asmenimis nebus laikomi, tačiau ši tikslinė grupė papildė sąrašą asmenų, kuriems gali būti rengiamos Užimtumo didinimo programos. Papildomai remiami neliks pabėgėlio statusą turintys asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų ar baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimo.

Darbo rinkoje papildomai remiamais bus bedarbiai, kuriems nustatytas iki 55 proc. dalyvumo lygis, 16-24 metų ar vyresni nei 50 metų bedarbiai, taip pat pirmą kartą darbo veiklą pradedantys bedarbiai, kvalifikaciją įgiję ne daugiau kaip prieš 2 metus, nekvalifikuoti bedarbiai, bedarbiai, kurie paskutinius 6 mėnesius nedirbo, tėvai, globėjai, rūpintojai, faktiškai vieni auginantys vaiką iki 8 metų ar vaiką (įvaikį) su negalia iki 18 metų, taip pat asmenys, prižiūrintys šeimos narius su negalia, kuriems Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros sprendimu nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis.

Darbo rinkai besirengiantiems asmenims dalyvauti konsultaciniuose užsiėmimuose bus paprasčiau. Nuo liepos 1 d. darbo rinkai besirengiantys asmenys, vykdami į konsultacinius užsiėmimus, galės pretenduoti į kompensaciją už kelionės išlaidas.

Mokymo stipendija užimtiems asmenims nebus mokama. Užimtiems asmenims, kuriems Aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo priemonė taikoma pagal dvišalę ir trišalę sutartį, sudarytą šių metų liepos 1 d. ir vėliau, mokymo stipendija nebus mokama.

Keičiasi pakartotino dalyvavimo įdarbinimo subsidijuojant priemonėje sąlygos. Asmuo, dalyvavęs įdarbinimo subsidijuojant priemonėje, negalės būti siunčiamas pas tą patį darbdavį dalyvauti priemonėje pakartotinai. Išimtis taikoma tik sunkiausios (iki 25 proc. dalyvumo lygio) bei vidutinės negalios asmenims (nuo 30-40 proc. dalyvumo lygio), jeigu bendra subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo tam pačiam darbdaviui už šį asmenį trukmė neviršija 36 mėnesių.

Įteisinama įdarbinimo subsidijuojant priemonės taikymo vienam asmeniui „pertrauka“. Darbo ieškantiems asmenims, kuriems nustatytas 30-40 procentų dalyvumo lygis, įdarbinimo subsidijuojant priemonė galės būti taikoma iki 36 mėnesių per nepertraukiamą 48 mėnesių laikotarpį nuo pirmos įdarbinimo subsidijuojant dienos.

Kitiems papildomai darbo rinkoje remiamiems asmenims įdarbinimo subsidijuojant priemonė galės būti taikoma iki 6 mėnesių per nepertraukiamą 18 mėnesių laikotarpį nuo pirmos įdarbinimo subsidijuojant dienos. Ribojimai nebus taikomi sunkiausios negalios, t.y. iki 25 proc. darbingumo / dalyvumo lygio asmenims.

Darbdaviams

Tikslinami reikalavimai darbdaviams, ketinantiems įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemones. Parama galės būti skirta tik tiems, kurie neturi įstatyme numatytų baudų ir nuobaudų, pavyzdžiui, administracinės nuobaudos, skirtos pagal Administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą. Dėl nusižengimų bus nutraukiamos ir subsidijos įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones, o taip pat susigrąžinamos išmokėtos subsidijos darbo vietoms steigti.

Remiamojo įdarbinimo priemonėms ir kai kurioms paramos mokymuisi priemonėms bus taikomos valstybės pagalbos taisyklės. Iš esmės bus keičiamos sąlygos darbdaviams įgyvendinti įdarbinimo subsidijuojant, subsidijos darbo asistento išlaidoms priemones, įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemones, o taip pat sudaryti trišales sutartis dėl užimtų asmenų dalyvavimo mokyme pagal profesinio mokymo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo priemones.

Subsidija darbo užmokesčiui ir subsidija darbo asistento išlaidoms bus nutraukta, jei darbdavys nebeatitiks valstybės pagalbos taisyklės nustatytų reikalavimų arba šiuos reikalavimus pažeis.

Keičiami kai kurių priemonių subsidijų ir kompensacijų dydžiai. Įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemonę sudariusiems darbdaviams bus kompensuojama 50 proc. pagal pameistrystės darbo sutartį įdarbintam asmeniui darbdavio apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų. Išimtys bus taikomos labai mažoms ir mažoms įmonėms, o taip pat įdarbinančioms papildomai remiamą asmenį vidutinėms įmonėms – tokioms įmonėms kompensuojama 70 proc., bei vidutinėms įmonėms, o taip pat įdarbinantiems papildomai remiamą asmenį juridiniams asmenims, neatitinkantiems labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžties – tokioms įmonėms kompensuojama 60 proc.

Įgyvendinant įdarbinimo subsidijuojant ir įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemones subsidijai apskaičiuoti bus naudojamos tik darbdavio deklaruojamos darbuotojo draudžiamosios pajamos. Darbdavio mokamos draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų dalies, mokamos nuo įdarbintų asmenų draudžiamųjų pajamų, subsidijų ir kompensacijų skaičiavime nebelieka.

Taip pat keičiasi sąlygos dėl Užimtumo tarnybai teikiamų už subsidijos lėšas įsigytos įrangos draudimo dokumentų. Nuo šių metų liepos 1 d. ilgalaikio materialiojo turto draudimo atveju naudos gavėju jau nebus Užimtumo tarnyba.

Užimtumo tarnybos inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Suskaičiuokite teisingai (apsauga nuo robotų): *

Rekomenduojami video

Visi naujausi straipsniai

Atnaujinta prie Šilutės ligoninės stovinti skulptūra „Pūga“

Šilutės rajono savivaldybė savo naujienose skelbia, kad Savivaldybės  lėšomis atnaujinta istorinė skulptūra „Pūga“, stovinti prie Šilutės ligoninės.  Priminsime ne kartą „Pamaryje“ aprašytą istoriją: šis paminklas skirtas Natkiškių kaimo (dabar Pagėgių sav.) medicinos felčerei Zosei Petraitienei, kuri, vykdama pas gimdyvę, 1982 m. sausio 6 d. žuvo siautėjant stipriai pūgai. Po penkerių metų priešais Šilutės ligoninę buvo atidengta skulptūra „Pūga“ (skulptorius Antanas Šnaras, architektas Petras Lapė). 1994 metais Natkiškiuose, kurių apylinkėse ir įvyko nelaimė, Z. Petraitienės vardu pavadinta mokykla. Z. Petraitienė jaunystėje

Laukuose nuiminėjate derlių. Neparsineškite į ūkį afrikinio kiaulių maro

Prasidėjus grūdų derliaus nuėmimo darbams, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) ragina ūkininkus laikytis biosaugos ir iš laukų neparsinešti į savo ūkį afrikinio kiaulių maro (AKM). VMVT specialistai įspėja, kad tuose pačiuose laukuose gali būti vaikščioję AKM užsikrėtę šernai. Jie galėjo užkrėsti nuimamą derlių, šiaudus, žolę ir pan.  Siekiant apsisaugoti nuo viruso plitimo, privaloma visas į ūkį grįžtančias transporto priemones dezinfekuoti. Kokiais grūdais šerti kiaules? Specialistai primena, kad šerti kiaules šių metų derliaus grūdais galima tik juos išlaikius 60 dienų. 

Brangs komunalinės atliekos

Šilutės rajono savivaldybės taryba posėdyje planuoja svarstyti didesnius įkainius už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Siūloma pakeisti Šilutės r. savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 16 d. sprendimo „Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų nuostatų 1 priedą. Su UAB „Ecorevice“ 2024 m. sausio 8 d. sudaryta viešojo pirkimo sutartis, kuri įsigaliojo 2024 m. balandžio 15 d. Pagal sutarties sąlygas pasikeitė atliekamų paslaugų kaina. Padidėjo metinė pastoviosios

Gėlių puokštės iš Ramunių gatvės  

Kur šiandien žmonės dažniausiai susipažįsta? Teisingai – internete. Pamačiusi, kokias gražias gėlių puokštes kuria usėniškė Vaida Breiterienė, nusprendžiau susipažinti. Tai buvo dar pavasarį. Akis patraukė puokštė su senoviniais kaimiškais baltais narcizais ir panorau jų pasimerkti. Ilgai netruko ir gėlės jau puikavosi vazoje mūsų namuose, skleisdamos nuostabų aromatą.Tuo labiau džiaugiausi, kad pavyko pamaloninti į renginį bibliotekoje atvykusias viešnias iš Kauno. Žiedai pievose ir prie namų Dienas leisti tarp savo auginamų, laukuose ir pievose skinamų gėlių Vaida pradėjo išėjusi iš darbo. Prie

Taip pat skaitykite