Kokius užmojus įtrauks į 2023-2025 metų veiklos planą?

Šią savaitę suplanuoti Šilutės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai. Paskutinį lapkričio ketvirtadienį turėtų vykti Tarybos posėdis. Komitetai spręs, ką jame svarstyti, o Taryba balsuodama sprendimus priims arba ne. Komitetų posėdžiuose bus svarstoma, ar pakeitus, papildžius Šilutės rajono savivaldybės 2023-2025 m. strateginį veiklos planą, patvirtintą Tarybos 2022 m.  gruodžio 22 d. Naujovės liečia Ugdymo kokybės ir sporto plėtros, Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo ir Investicijų pritraukimo ir verslo vystymo programas  bei Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programos priemonių pavadinimus.

7 mokyklose

Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programa pildoma nauja priemone – „Tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinimas“ . Programos tikslas – iki 2030 m. savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Įgyvendinant programą bus įrengiama reikalinga infrastruktūra mokyklose: STEAM ugdymo erdvės – integruotos gamtamokslinės laboratorijos Šilutės pirmojoje gimnazijoje, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje, Šilutės Pamario progimnazijoje ir priemonėmis aprūpinama Žemaičių Naumiesčio gimnazijos gamtos mokslų ugdymo erdvė; įkuriamos Kultūrinio ugdymo erdvės Šilutės Vydūno gimnazijoje ir Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje; įrengiami sensoriniai kambariai Šilutės Žibų pradinėje mokykloje, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje ir Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje. Visose 7 programoje dalyvaujančiose mokyklose organizuojamos ugdomosios veiklos pagal parengtas ir suderintas programas (kultūrinių renginių tinklelį, sukurtą integruotų pamokų turinį, įtraukiojo ugdymo rekomendacijas, kt.). Bendra projekto vertė – per 2,9 mln. Eur, t. y. 100 proc.  Europos Sąjungos lėšos.

Nes trūksta medikų

Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa pildoma nauja priemone –„Specialistų pritraukimo programa“. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 26 d. sprendimu buvo patvirtinti viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų dalinio kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas bei trūkstamų specialybių gydytojų, kurie atvyksta dirbti į  rajono savivaldybės viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, rėmimo programa.

Tikslas – iš dalies kompensuoti įstaigoje dirbančių darbuotojų, kurių gyvenamoji vieta nesutampa su darbo vieta, kelionės išlaidas į darbą ir iš darbo. Teisę į kompensaciją turi įstaigoje dirbantys darbuotojai, kurių faktinė gyvenamoji vieta yra nutolusi nuo darbo vietos 50 kilometrų ir daugiau, bet kompensacijos suma negali viršyti 150 Eur/mėn.

Taip pat buvo patvirtintos trys skatinimo priemonės ir nustatytos jų gavimo sąlygos: iki 12 000 Eur dydžio metinė išmoka atvykusiam dirbti gydytojui mokama kasmet trejus metus, ji skiriama, kai gydytojas įsipareigoja trejus metus dirbti nepertraukiamai, taip pat gydytojo gyvenamojo būsto Šilutės rajono savivaldybėje nuomos kompensavimas pagal nuomos sutarties nustatytą dydį ir laikotarpį, bet neviršijant 400 Eur/mėn.

Nes trūksta policijos pareigūnų

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu „Dėl trūkstamų policijos pareigūnų pritraukimo į Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariatą tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintos finansinės skatinimo priemonės ir jų dydžiai. Vienkartinės skatinamosios išmokos – po 6 000 Eur. Pasinaudojęs finansine skatinimo priemone, atvykstantis tarnauti trūkstamas policijos pareigūnas  įsipareigoja nepertraukiamai, ne trumpiau kaip 3 metus nuo sutarties pasirašymo, eiti statutinio valstybės tarnautojo pareigas Tauragės apskr. VPK Šilutės r. PK ne mažesniu kaip 1 etato darbo krūviu. Taip pat ne daugiau kaip 20 000 Eur skiriama atvykusio dirbti pareigūno gyvenamojo būsto (gyvenamųjų patalpų) įsigijimui nuosavybėn Šilutės rajone. Pasinaudojęs finansine skatinimo priemone, pareigūnas įsipareigoja ne trumpiau kaip 5 metus eiti statutinio valstybės tarnautojo pareigas Šilutės r. PK.

Socialinių būstų reikia

Investicijų pritraukimo ir verslo vystymo programa papildoma priemone „Socialinio būsto plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“. Projekto metu bus įsigyti 37 socialiniai būstai, 18 iš jų – daugiavaikėms šeimoms, 19 būstų bus skirta neįgaliesiems ir visi būstai bus pritaikyti pagal poreikį. Bendra projekto vertė viršija 1,7 mln. Eur, iš jų 1,5 mln. Eur Europos Sąjungos lėšos (85 proc.), 264 706 Eur –  savivaldybės biudžeto lėšos (15 proc.).

Naujoves diktuoja gyvenimas…

Kita priemonė –  „Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos pritaikymas įtraukiajam ugdymui (neįgaliesiems)“.  Įgyvendinant projektą bendrojo ugdymo mokyklų  pastatai turi būti pilnai pritaikyti laisvai ir savarankiškai į juos patekti ir po juos judėti įvairių fizinių galimybių asmenims. Taip pat bus perkami 3 elektra varomi autobusai Traksėdžių Šilojų, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinei mokykloms ir Šilutės Pamario progimnazijai. Bendra projekto vertė 2,7 mln. Eur, iš jų 2,3 mln. Eur –  Europos Sąjungos lėšos (85 proc.), 412 500 Eur –  savivaldybės biudžeto lėšos (15 proc.).

Dar viena priemonė – „Visos dienos mokyklos paslaugų sukūrimas ir užtikrinimas (12 ugdymo įstaigų)“. Projekto metu 12-oje mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, bus įsteigtos visos dienos mokyklos grupės, modernizuotos patalpos, suformuotos ir įrengtos neformaliojo ugdymo erdvės, kuriose bus vykdomos mokinių poreikius atitinkančios veiklos. Bendra projekto vertė viršija 1,1 mln. Eur, iš jų 986 tūkst. Eur būtų Europos Sąjungos lėšos (85 proc.), 174 tūkst. Eur –  savivaldybės biudžeto lėšos (15 proc.).

Įtraukiamas ir projektas „Nestacionarių socialinių paslaugų, grupinio gyvenimo namų asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią, modernizavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“. Įgyvendinant projektą bus įsteigtos socialinės globos bei socialinės priežiūros ir darbinio užimtumo paslaugas teikiančios socialinių paslaugų įstaigos: Socialinės dirbtuvės (15 vietų), Dienos užimtumo centras (15 vietų), kuriuose bus sukurta 30 vietų kasdienio gyvenimo įgūdžiams ugdyti ir palaikyti, darbo įgūdžiams ugdyti, užimtumo paslaugoms organizuoti ir teikti; Apsaugotas būstas (6 apsaugoti būstai, 12 vietų), šiuose būstuose turės galimybę gyventi ir gauti socialines paslaugas asmenys pagal įvertintą socialinių paslaugų poreikį; Grupinio gyvenimo namai (treji grupiniai gyvenimo namai, 30 vietų), kuriuose turės galimybę viename name gauti trumpalaikę / ilgalaikę socialinę globą iki 10 nesavarankiškų ar iš dalies savarankiškų asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią. Bendra projekto vertė viršija 1,7 mln. Eur, iš jų 1,5 mln. Eur būtų Europos Sąjungos lėšos (85 proc.), 255 883 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos (15 proc.).

Projektas „Šilutės socialinės globos namų plėtra ir modernizavimas, atitinkantys socialinės globos namų gyventojų poreikius“. Projekto tikslas – didinti socialinių paslaugų kokybę bei tenkinti asmenų, kuriems reikalingos ilgalaikės socialinės globos paslaugos, poreikį. Veiklos: padidinti vietų skaičių Šilutės socialinės globos namų padalinyje Saugų kaime, kur būtų teikiamos stacionarios ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos. Tikslinė grupė – senyvo amžiaus asmenys;  atlikti Šilutės socialinės globos namų kapitalinį pastato remontą ir sutvarkyti teritoriją (Taikos g. 12, Šilutė), kad senyvo amžiaus asmeniui būtų pritaikyta aplinka, reikalinga kasdieniam gyvenimui bei kokybiškoms paslaugoms gauti. Bendra projekto vertė viršija 2,1 mln. Eur, iš jų 1,8 mln. Eur yra Europos Sąjungos lėšos (85 proc.), 317 648 Eur –  savivaldybės biudžeto lėšos (15 proc.).

Projektas „Laikino apnakvindinimo paslaugų plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“.  Projekto tikslas – tenkinti asmenų, kuriems reikalingos laikino apnakvindinimo paslaugos, poreikį. Projekto metu bus įrengtos (rekonstruotos) laikinam apnakvindinimui skirtos patalpos nakvynei ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimui asmenims, kurie yra benamiai, smurtautojai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė jų sveikatai ar gyvybei. Bendra projekto vertė 117 648  Eur, iš jų 100 tūkst. Eur Europos Sąjungos lėšos (85 proc.), 17 648 Eur –  savivaldybės biudžeto lėšos (15 proc.).

Projektas „Šilutės atviro jaunimo centro atnaujinimas ir įveiklinimas“. Projekto tikslas – stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros (vidaus ir išorės) sutvarkymas Šilutės atvirame jaunimo centre, siekiant didinti atvirojo darbo teikiamų paslaugų prieinamumą socialiai pažeidžiamų ar socialinę riziką (atskirtį) patiriančiam jaunimui (14-29 metai). Bendra projekto vertė 470 589  Eur, iš jų 400 000 Eur Europos Sąjungos lėšos (85 proc.), 70 589 Eur –  savivaldybės biudžeto lėšos (15 proc.). Tai – tik dalis užmojų, kuriuos siūloma įtraukti į Šilutės rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginį veiklos planą, kitus pristatysime vėliau.

Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė Aušra Stakvilevičienė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Suskaičiuokite teisingai (apsauga nuo robotų): *

Rekomenduojami video

Visi naujausi straipsniai

Mokiniams karjerą padedantys planuoti specialistai įsitvirtina mokyklose

Šiuo metu Lietuvos mokyklose dirba jau per 500 karjeros specialistų. Siekiant ugdyti jaunų žmonių gebėjimą tikslingai planuoti ir rinktis tolesnio mokymosi kelią ir karjerą, nuo praėjusių mokslo metų profesinis orientavimas įtrauktas į privalomo ugdymo programą. „Mūsų pagrindinis tikslas – jaunų žmonių gabumų realizavimas jų ateities karjeroje. Nuo praėjusių metų mokyklose pradėjusių dirbti karjeros specialistų kasdienis darbas mokykloje – parodyti mokiniui, jaunuoliui visas esamas mokymosi, karjeros galimybes, padėti rasti sritį, kurioje jis realizuotų savo gabumus ir būtų motyvuotas, taip pat supažindinti

Žiemą ne tik peršalimas, bet ir šlapimo pūslės uždegimas: ką daryti, kai vaistai nepadeda?

Šlapimo pūslės uždegimą, dar kitaip vadinamą cistitu, dažnu atveju sukelia bakterijos, tačiau žiemą juo susirgti galima paprasčiausiai peršalus kojas, pasakoja „Eurovaistinės“ vaistininkė Fausta Barisevičienė. Ji dalinasi naudingais praktiniais patarimais, kurie palengvins šlapimo pūslės uždegimo skausmus ir padės greičiau pasijusti gerai. Kartais pakanka pašalti kojas Nors dažniausiai šlapimo pūslės uždegimą sukelia bakterijos, vaistininkė Fausta Barisevičienė pastebi tendenciją, kad žiemą pasitaiko daugiau atvejų, kada žmonės šia liga suserga paprasčiausiai pašalę kojas. „Šiuo sezonu pašalus kojas kai kuriems žmonėms gali kur kas lengviau

Policijos pareigūnai informuoja apie prevencines priemones, kurias vykdys gruodžio mėnesį

Policijos pareigūnai, užtikrindami eismo saugumą ir mažindami eismo įvykių skaičių, gruodžio mėnesį Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato aptarnaujamojoje teritorijoje vykdys šias prevencines priemones. Gruodžio 11-17 d., 25-28 d. bus vykdoma vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolė. Gruodžio 4-7 d. bus vykdoma vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimu (naudojimasis mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant, kai neturima laisvų rankų įrangos) kontrolė. Gruodžio 4-7 d. bus vykdoma privalomųjų saugos priemonių (saugos diržų, saugos šalmų, vaikams skirtų specialių sėdynių (prisegimo sistemų)

Orai: pasnigs ir labiau šals

Meteorologijos tarnyba praneša, kokie orai numatomi prasidėjusios savaitės pirmoje pusėje. Gruodžio 4 d., pirmadienį, daug kur pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Dieną bus 1-6 laipsniai šalčio, pajūryje – 0-2 laipsniai šilumos. Gruodžio 5 d., antradienį, naktį daug kur, dieną vietomis pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Vėjas bus 4-9 m/s. Temperatūra naktį 3-8, kai kur 9-11, dieną – 1-6 laipsniai šalčio. Gruodžio 6 d., trečiadienį, žymesnio sniego nenumatoma. Vėjas pietryčių, 6-11 m/s. Temperatūra naktį 6-11, kai kur iki 13, dieną – 2-7 laipsniai

Taip pat skaitykite